Kalkulačka CV

bin-calcZde si můžete stáhnout kalkulačku pro přepočet binárních, dekadických a hexadecimálních čísel, popsanou na tomto webu.

  • Soubor html (podle nastavení vašeho prohlížeče se buď spustí, nebo stáhne. Případně klikněte pravým tlačítkem a zvolte „Uložit jako“ – „Save as“).
  • Soubor ZIP.

Soubory ke stažení I.

V souvislosti s následovnými dokumenty chci poznamenat, že jejich zveřejnění zde není porušením autorského zákona. Zákon 121/2000 Sb. uvádí  v §3:

Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu
Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na
a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany, …

Tyto texty jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů (např. weby SŽDC a ČD) a není na nich zakázané šíření.

Předpis SŽDC D1 (Dopravní a návěstní předpis),  platný od 01.06.2016
Zdroj: http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=870001. Na tomto webu si také můžete ověřit platnost mnou zveřejněné verze.

Předpis SŽDC D3 (Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy), platný od 14.12.2014
Zdroj: http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=870002

TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC TNŽ 34 2605  (Návěstní nátěry a bezpečnostní sdělení na železničních sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních) – České dráhy, únor 2003
Zdroj: http://www.tudc.cz/index.php/cs/ostatni/verejne-zakazky/73-vzpsztm

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 – České dráhy, únor 2003

TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNÍC TNŽ 34 2605 (Slovensko), Železnice SR, jún 2006
Zdroj: http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/legislativa/technicke-dokumenty.html?page_id=631