Odpory, kondenzátory a indukčnosti

Pro své studenty jsem v rámci on-line výuky připravil několik studijních textů. Napadlo mne, že by se tento možná hodil i některým modelářům – NEelektrotechnikům.

Pasivní součástky

Značení součástek a vybrané praktické informace

Co je pasivní součástka?

Pod pojmem „pasivní součástka“ rozumíme součástku, která pouze mění procházející signál a pro svou činnost nepotřebuje tedy žádný dodatečný zdroj energie (napájení). Pasivními součástkami signál tedy pouze prochází, zatímco aktivní součástky signál zpracovávají a potřebují také napájení.

Základní pasivní součástky v elektronice jsou rezistor (odpor), kapacitor (kondenzátor) a induktor (cívka, indukčnost). Někdy se k nim přidává i memristor, ale jeho využití je zatím pouze ve výzkumu.

Soubory ke stažení I.

V souvislosti s následovnými dokumenty chci poznamenat, že jejich zveřejnění zde není porušením autorského zákona. Zákon 121/2000 Sb. uvádí  v §3:

Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu
Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na
a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany, …

Tyto texty jsou převzaty z veřejně dostupných zdrojů (např. weby SŽDC a ČD) a není na nich zakázané šíření.

Předpis SŽDC D1 (Dopravní a návěstní předpis),  platný od 01.06.2016
Zdroj: http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=870001. Odkaz již není aktuální. Poslední verze (2022) je
 ZDE.

Předpis SŽDC D3 (Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy), platný od 14.12.2014
Zdroj: http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=870002 . Odkaz již není aktuální. Poslední verze (2022) je ZDE.

TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC TNŽ 34 2605  (Návěstní nátěry a bezpečnostní sdělení na železničních sdělovacích a zabezpečovacích zařízeních) – České dráhy, únor 2003
Zdroj: https://www.szdc.cz/documentpublisher/download?documentId=1%3B%23d6c671e5-6d9e-40a4-a4a4-eaf52312eb8a&contentId=0

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA k TNŽ 34 2605 – České dráhy, únor 2003

TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNÍC TNŽ 34 2605 (Slovensko), Železnice SR, jún 2006
Zdroj: http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/legislativa/technicke-dokumenty.html?page_id=631